Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti CzechCrunch s.r.o. se sídlem Thámova 289/13, Praha 8, 186 00, identifikační číslo: 01465562 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://cc.cz/jobs

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CzechCrunch s.r.o. se sídlem Thámova 289/13, Praha 8, 186 00, identifikační číslo: 01465562 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207074 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://cc.cz/jobs

 (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 90 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. uzavření kupní smlouvy Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „VLOŽIT NABÍDKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. cena zboží a Platební podmínky Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 258131745 / 0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“); bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal; bezhotovostně platební kartou; prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. odstoupení od kupní smlouvy Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího jobs@czechcrunch.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. přeprava a dodání zboží V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Práva z Vadného plnění Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. další práva a povinnosti smluvních stran Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy jobs@czechcrunch.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Doručování Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. závĚrečná ustanovení Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kreditový systém

Jednou z možností plateb, je platba pomocí kreditů. Inzerent si může dopředu předplatit zveřejnění pozic pomocí kreditů. Nakupuje tedy kredity, ne zveřejnění pozice na portále. Kredity jsou následně uloženy na zaregistrovaném účtě a je možné je kdykoliv čerpat pro zveřejňování pozic. Kredity se odečítaí, dokud jich nebude méně, než hodnota, za kterou je nutné zveřejnit pozici (příp. premium inzerci). Poté je nutné kredity opět dobít nebo zaplatit inzerci jednorázově jako doposud. 1 kredit = 1 Kč. Zveřejnění nabídky = 500 kreditů. Premium inzerce na CC Jobs = 1900 kreditů. Klient má ale zároveň i nadále možnost inzerovat jednorázově jako doposud klasicky bankovním převodem nebo na fakturu.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Thámova 13, Praha 8 – Karlín, 186 00, adresa elektronické pošty jobs@czechcrunch.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁNÍ PŘEDPLATNÉHO CC+

Úvodní ustanovení
Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vzájemných práv a povinností provozovatele a zákazníka v souvislosti se zpřístupněním placené sekce internetových stránek provozovatele.

Společnost CzechCrunch s.r.o., se sídlem Thámova 289/13, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 014 65 562, kontaktní údaje: e-mail info@cc.cz (dále jen „provozovatel“) je provozovatelem internetových stránek cc.cz, na kterých zveřejňuje obsah, tedy především (nikoliv však výlučně) texty, komentáře, videa, fotografie a pozvánky na eventy, bez dalšího široké veřejnosti. provozovatel dále vytváří obsah, který je zpřístupňován pouze registrovaným uživatelům (dále jen „zákazník“) za podmínek stanovených dle těchto podmínek a po zaplacení níže specifikovaného poplatku; tento obsah zahrnuje exkluzivní texty, přednostní vstup na eventy/ předprodej vstupenek a další výhody přístupné pouze zákazníkům (dále jen „exkluzivní sekce CC+“ či jen „sekce“). Exkluzivní sekce CC+ bude spuštěna 1.7.2022.

Objednávku přístupu do exkluzivní sekce CC+ lze učinit prostřednictvím formuláře na internetových stránkách provozovatele. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Smlouva o poskytování přístupu do exkluzivní sekce CC+ (dále jen „smlouva“) je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři.

Současně s objednávkou vzniká zákazníkovi přístup do uživatelského rozhraní, ze kterého má na základě smlouvy a podmínek níže uvedených přístup do exkluzivní sekce CC+.

Poplatek a zpřístupnění exkluzivní sekce CC+
Za poskytování přístupu do exkluzivní sekce CC+ za příslušné časové období (předplatné období) je zákazník povinen zaplatit provozovateli poplatek stanovený v ceníku provozovatele, který dostupný na www.cc.cz/plus (dále jen „poplatek“). Všechny poplatky a ceny jsou stanoveny v českých korunách včetně DPH.

Poplatek může být uhrazený pouze prostřednictvím platební brány Stripe na internetových stránkách cc.cz nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který provozovatel v budoucnu umožní. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním faktur na e-mailovou adresu uvedenou v registraci.

Zákazníkovi je zpřístupněna exkluzivní sekce CC+ po připsání příslušného poplatku na bankovní účet provozovatele, ne však dříve, než bude spuštěna exkluzivní sekce CC+. Zpřístupnění exkluzivní sekce CC+ je zahájeno okamžikem (i) poskytnutí přístupu k předplacené sekci a (ii) oznámením zákazníkovi o tomto zpřístupnění prostřednictví e-mailu. Předplacené období nemůže začít plynout před spuštěním exkluzivní sekce CC+.

Po zaplacení poplatku ve smyslu tohoto článku exkluzivní sekce CC+ zákazníkovi zpřístupněna po celou dobu zaplaceného období a v časově neomezeném rozsahu. Zákazník není povinný zaplacenou sekci využívat, avšak provozovatel má nárok na celý poplatek bez ohledu na to, zda zákazník po dobu předplatného období skutečně využíval přístup do exkluzivní sekce CC+.

Zákazník, který je registrovaný, a má zaplacený poplatek za přístup do exkluzivní sekce CC+, je oprávněný s využitím svých přihlašovacích údajů využívat tento přístup z jakéhokoliv vhodného zařízení, které má přístup na internet a umožňuje prohlížení internetových stránek.

Práva a povinnosti provozovatele
Po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) bude provozovatel zpřístupňovat exkluzivní sekci CC+ po dobu předplaceného období v souladu s intervaly stanovenými v aktuálním ceníku uvedeného na internetových stránkách vypsaných výše a v souladu s těmito podmínkami.

Provozovatel zpřístupňuje exkluzivní sekci CC+, aniž by garantoval neomezenou dostupnost internetových stránek, na kterých je exkluzivní sekce CC+ zpřístupněna. Provozovatel v této souvislosti neposkytuje jakékoliv záruky nebo jiné garance v rozsahu povoleném právními předpisy. Provozovatel nezodpovídá za obsah a rozsah exkluzivní sekce CC+ a nezaručuje zákazníkovi ani rozsah, ani frekvenci, s jakou se bude obsah zpoplatněné sekce měnit nebo doplňovat.

Provozovatel nenese zodpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené sekci způsobenou technickými vlastnostmi zařízení (ať jde o software, nebo hardware) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení.

Provozovatel je oprávněný měnit strukturu obsah a rozsah sekce z důvodu vylepšování nebo změny poskytované sekce. Provozovatel je oprávněn určitou část sekce přestat poskytovat, pozastavit její poskytování nebo ji změnit, a to i bez předchozího upozornění.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit zpřístupňování sekce, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu systému, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti provozovatele. Provozovatel je však povinen, pokud možno dopředu, jinak v přiměřené lhůtě, informovat zákazníka o takovém dočasném pozastavení zpřístupňování sekce oznámením zveřejněným na internetových stránkách cc.cz; zároveň oznámí i důvod a předpokládanou dobu pozastavení zpřístupňování sekce.

Provozovatel je oprávněn zablokovat přístup zákazníka do systému a ukončit nebo přerušit zpřístupňování sekce, pokud zákazník poruší svoji povinnost podle následujícího úseku „práva a povinnosti Zákazníka“ odstavec druhý, nebo v případě, pokud bude mít důvodné podezření, že předplacenou sekci používá na základě individuálních přihlašovacích údajů více osob.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv v případě porušení povinností zákazníka ukončit tuto smlouvu okamžitým odstoupením, a to odesláním e-mailu zákazníkovi.

Práva a povinnosti Zákazníka
Zákazník má po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) právo na zpřístupnění exkluzivní sekce CC+ po dobu příslušného předplaceného období.

Zpřístupnění sekce je prostřednictvím individuálních přihlašovacích údajů oprávněný využívat výlučně konkrétní zákazník. Individuální přihlašovací údaje zákazníka jsou nepřenosné a zákazník je povinen je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani nezveřejnit, neumožnit jejich použití nebo zneužití třetí osobou, ani bezplatné nebo komerční zpřístupnění sekce třetí osobě, a zodpovídá za škodu způsobenou jejich použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob.

V případě ztráty individuálních přihlašovacích údajů, zjištění jejich zneužití nebo podezření na jejich zneužití je zákazník povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat provozovatele. Provozovatel je povinen bezodkladně po obdržení takového oznámení přidělit zákazníkovi nové individuální přihlašovací údaje a zablokovat původní.

Zákazník si je vědom a výslovně souhlasí se zahájením zpřístupněním sekce před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

Komunikace stran bude realizovaná výlučně v elektronické formě. Jakékoliv oznámení zákazníka a provozovatele se budou považovat za doručené okamžikem doručení potvrzení o doručení e-mailu druhé straně.

Zákazník je oprávněn kdykoliv ukončit smlouvu ke dni skončení příslušného předplaceného období, a to neuhrazením příslušného poplatku na další období. Tuto skutečnost zákazník nemusí písemně oznámit provozovateli.

Podmínky a způsob reklamace
Provozovatel prohlašuje, že exkluzivní sekci CC+ bude poskytovat v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze, účelu, odměně za jejich zpřístupnění sekce.

Zákazník je oprávněn reklamovat vady sekce u provozovatele ve lhůtě 10 dní ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu info@cc.cz. V reklamaci je zákazník povinen přesně specifikovat, v čem spočívá reklamovaná vada, a zároveň uvést časové období, kdy se vada vyskytla.

Reklamace zákazníka se považuje za opodstatněnou, pokud dojde k výpadku systému a zpřístupňování exkluzivní sekce CC+ bude přerušeno na více než 48 po sobě následujících hodin.

V případě, že je reklamace zákazníka opodstatněná, poskytovatel provozovatel zákazníkovi slevu formou prodloužení zpřístupňování sekce o dobu, po kterou zákazníkovi tato sekce nebyla zpřístupněna. O vyřízení reklamace podle předchozí věty je provozovatel povinen zákazníka informovat.

Pokud zákazník – spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým provozovatel vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že provozovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na provozovatele se žádostí o nápravu, pokud provozovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních údajů
Zákazník, který je fyzická osoba, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (dále jen „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinnost ze smlouvy pro účely vedené uživatelského rozhraní z nějž má zákazník přístup do sekce. Databáze, která uchovává všechny osobní údaje, se nachází na serveru provozovatele v České republice.

Provozovatel bude osobní údaje uchovávat do doby ukončení smluvního vztahu a vyrovnání všech práv a povinností smluvních stran, nejdéle však po dobu 10 let.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích prostřednictvím změny nastavení svého uživatelského rozhraní.

Osobní údaje budou zpracovány primárně pověřenými zaměstnanci provozovatele. Vzhledem k tomu, že sekce je zpřístupňována v on-line prostředí, mohou být údaje zpřístupněny rovněž externím dodavatelům služeb, zejména dodavatelům počítačových systémů nebo serverových služeb. Někteří dodavatelé mohou mít sídlo v USA, v takovém případě dochází k předávání údajů pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro takový přenos dat schválené Evropskou komisí.

Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, či omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Tím však není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování pravidel zpracování osobních údajů se může Účastník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Účastník může provozovatele na kontaktních údajích shora uvedených nebo se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese info@cc.cz.

Závěrečná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu těchto podmínek. Aktualizované znění podmínek bude vždy zveřejněno na internetových stránkách provozovatele nebo na jiné adrese určené provozovatelem. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne, kdy byla zákazníkovi změna podmínek oznámena zveřejněním na uvedené adrese. Informace o změně podmínek bude podle volby provozovatele učiněna zpravidla také odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním podmínek ve vhodném formátu na zákazníkem sdělenou e-mailovou adresu. Zákazník bere na vědomí, že předmětem změny podmínek může být, kromě změny jiných jejich ustanovení, i úprava ceny a možnosti ukončení smlouvy.

V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny podmínek. Pokud zákazník smlouvu nevypoví, na smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem se od účinnosti změny aplikuje nové znění podmínek.
Zvláštní ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem odchylující se od těchto podmínek mají přednost.
Zákazník i provozovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy
Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: společnost CzechCrunch s.r.o., se sídlem Thámova 289/13, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 014 65 562

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o zpřístupnění exkluzivní sekce CC+, jež byla uzavřena na základě mé objednávky dne _____________.

Jméno a příjmení spotřebitele:
__________________________________________________________________________

Adresa spotřebitele
__________________________________________________________________________

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

___________________________

Datum: ____________________