Obchodní podmínky CC+

Všeobecné obchodní podmínky pro objednání předplatného CC+

Úvodní ustanovení

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vzájemných práv a povinností provozovatele a zákazníka v souvislosti se zpřístupněním placené sekce internetových stránek provozovatele.

Společnost CzechCrunch s.r.o., se sídlem Thámova 289/13, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 014 65 562, kontaktní údaje: e-mail info@cc.cz (dále jen „provozovatel“) je provozovatelem internetových stránek cc.cz, na kterých zveřejňuje obsah, tedy především (nikoliv však výlučně) texty, komentáře, videa, fotografie a pozvánky na eventy, bez dalšího široké veřejnosti. provozovatel dále vytváří obsah, který je zpřístupňován pouze registrovaným uživatelům (dále jen „zákazník“) za podmínek stanovených dle těchto podmínek a po zaplacení níže specifikovaného poplatku; tento obsah zahrnuje exkluzivní texty, přednostní vstup na eventy/ předprodej vstupenek a další výhody přístupné pouze zákazníkům (dále jen „exkluzivní sekce CC+“ či jen „sekce“). Exkluzivní sekce CC+ bude spuštěna v sprnu 2022.

Objednávku přístupu do exkluzivní sekce CC+ lze učinit prostřednictvím formuláře na internetových stránkách provozovatele. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Smlouva o poskytování přístupu do exkluzivní sekce CC+ (dále jen „smlouva“) je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři.

Současně s objednávkou vzniká zákazníkovi přístup do uživatelského rozhraní, ze kterého má na základě smlouvy a podmínek níže uvedených přístup do exkluzivní sekce CC+.

Předprodej přístupu k exkluzivní sekci CC+

Před spuštěním exkluzivní sekce CC+ je možné předplatit si přístup do této sekce pro časové období jednoho roku za zvýhodněný poplatek uvedený na www.cc.cz/plus, způsobem uvedeným níže. Roční předplacené období začíná plynout dnem, kdy bude exkluzivní sekce CC+ spuštěna.

Až do 31. 7. 2022 včetně je zákazník, ať je či není spotřebitelem, oprávněn od smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů výše uvedených či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pro odstoupení může zákazník použít vzorový formulář, který je součástí těchto podmínek jako příloha č. 1, není to však jeho povinností.

Pokud zákazník od smlouvy odstoupí, bude mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy provozovateli došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, vrácen poplatek v plné výši na bankovní účet dle pokynu zákazníka.

Zákazník si je vědom a výslovně souhlasí se zahájením zpřístupněním sekce v srpnu 2022, i pokud by tomu tak bylo před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí zpřístupněním sekce právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

Poplatek a zpřístupnění exkluzivní sekce CC+

Za poskytování přístupu do exkluzivní sekce CC+ za příslušné časové období (předplatné období) je zákazník povinen zaplatit provozovateli poplatek stanovený v ceníku provozovatele, který dostupný na www.cc.cz/plus (dále jen „poplatek“). Všechny poplatky a ceny jsou stanoveny v českých korunách včetně DPH.

Poplatek může být uhrazený pouze prostřednictvím platební brány Stripe na internetových stránkách cc.cz nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který provozovatel v budoucnu umožní. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním faktur na e-mailovou adresu uvedenou v registraci.

Zákazníkovi je zpřístupněna exkluzivní sekce CC+ po připsání příslušného poplatku na bankovní účet provozovatele, ne však dříve, než bude spuštěna exkluzivní sekce CC+. Zpřístupnění exkluzivní sekce CC+ je zahájeno okamžikem (i) poskytnutí přístupu k předplacené sekci a (ii) oznámením zákazníkovi o tomto zpřístupnění prostřednictví e-mailu. Předplacené období nemůže začít plynout před spuštěním exkluzivní sekce CC+.

Po zaplacení poplatku ve smyslu tohoto článku exkluzivní sekce CC+ zákazníkovi zpřístupněna po celou dobu zaplaceného období a v časově neomezeném rozsahu. Zákazník není povinný zaplacenou sekci využívat, avšak provozovatel má nárok na celý poplatek bez ohledu na to, zda zákazník po dobu předplatného období skutečně využíval přístup do exkluzivní sekce CC+.

Zákazník, který je registrovaný, a má zaplacený poplatek za přístup do exkluzivní sekce CC+, je oprávněný s využitím svých přihlašovacích údajů využívat tento přístup z jakéhokoliv vhodného zařízení, které má přístup na internet a umožňuje prohlížení internetových stránek.

Práva a povinnosti provozovatele

Po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) bude provozovatel zpřístupňovat exkluzivní sekci CC+ po dobu předplaceného období v souladu s intervaly stanovenými v aktuálním ceníku uvedeného na internetových stránkách vypsaných výše a v souladu s těmito podmínkami.

Provozovatel zpřístupňuje exkluzivní sekci CC+, aniž by garantoval neomezenou dostupnost internetových stránek, na kterých je exkluzivní sekce CC+ zpřístupněna. Provozovatel v této souvislosti neposkytuje jakékoliv záruky nebo jiné garance v rozsahu povoleném právními předpisy. Provozovatel nezodpovídá za obsah a rozsah exkluzivní sekce CC+ a nezaručuje zákazníkovi ani rozsah, ani frekvenci, s jakou se bude obsah zpoplatněné sekce měnit nebo doplňovat.

Provozovatel nenese zodpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené sekci způsobenou technickými vlastnostmi zařízení (ať jde o software, nebo hardware) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení.

Provozovatel je oprávněný měnit strukturu obsah a rozsah sekce z důvodu vylepšování nebo změny poskytované sekce. Provozovatel je oprávněn určitou část sekce přestat poskytovat, pozastavit její poskytování nebo ji změnit, a to i bez předchozího upozornění.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit zpřístupňování sekce, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu systému, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti provozovatele. Provozovatel je však povinen, pokud možno dopředu, jinak v přiměřené lhůtě, informovat zákazníka o takovém dočasném pozastavení zpřístupňování sekce oznámením zveřejněným na internetových stránkách cc.cz; zároveň oznámí i důvod a předpokládanou dobu pozastavení zpřístupňování sekce.

Provozovatel je oprávněn zablokovat přístup zákazníka do systému a ukončit nebo přerušit zpřístupňování sekce, pokud zákazník poruší svoji povinnost podle následujícího úseku „práva a povinnosti Zákazníka“ odstavec druhý, nebo v případě, pokud bude mít důvodné podezření, že předplacenou sekci používá na základě individuálních přihlašovacích údajů více osob.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv v případě porušení povinností zákazníka ukončit tuto smlouvu okamžitým odstoupením, a to odesláním e-mailu zákazníkovi.

Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník má po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) právo na zpřístupnění exkluzivní sekce CC+ po dobu příslušného předplaceného období.

Zpřístupnění sekce je prostřednictvím individuálních přihlašovacích údajů oprávněný využívat výlučně konkrétní zákazník. Individuální přihlašovací údaje zákazníka jsou nepřenosné a zákazník je povinen je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani nezveřejnit, neumožnit jejich použití nebo zneužití třetí osobou, ani bezplatné nebo komerční zpřístupnění sekce třetí osobě, a zodpovídá za škodu způsobenou jejich použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob.

V případě ztráty individuálních přihlašovacích údajů, zjištění jejich zneužití nebo podezření na jejich zneužití je zákazník povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat provozovatele. Provozovatel je povinen bezodkladně po obdržení takového oznámení přidělit zákazníkovi nové individuální přihlašovací údaje a zablokovat původní.

Zákazník si je vědom a výslovně souhlasí se zahájením zpřístupněním sekce před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

Komunikace stran bude realizovaná výlučně v elektronické formě. Jakékoliv oznámení zákazníka a provozovatele se budou považovat za doručené okamžikem doručení potvrzení o doručení e-mailu druhé straně.

Zákazník je oprávněn kdykoliv ukončit smlouvu ke dni skončení příslušného předplaceného období, a to neuhrazením příslušného poplatku na další období. Tuto skutečnost zákazník nemusí písemně oznámit provozovateli.

Podmínky a způsob reklamace

Provozovatel prohlašuje, že exkluzivní sekci CC+ bude poskytovat v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze, účelu, odměně za jejich zpřístupnění sekce.

Zákazník je oprávněn reklamovat vady sekce u provozovatele ve lhůtě 10 dní ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu info@cc.cz. V reklamaci je zákazník povinen přesně specifikovat, v čem spočívá reklamovaná vada, a zároveň uvést časové období, kdy se vada vyskytla.

Reklamace zákazníka se považuje za opodstatněnou, pokud dojde k výpadku systému a zpřístupňování exkluzivní sekce CC+ bude přerušeno na více než 48 po sobě následujících hodin.

V případě, že je reklamace zákazníka opodstatněná, poskytovatel provozovatel zákazníkovi slevu formou prodloužení zpřístupňování sekce o dobu, po kterou zákazníkovi tato sekce nebyla zpřístupněna. O vyřízení reklamace podle předchozí věty je provozovatel povinen zákazníka informovat.

Pokud zákazník – spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým provozovatel vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že provozovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na provozovatele se žádostí o nápravu, pokud provozovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních údajů

Zákazník, který je fyzická osoba, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (dále jen „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinnost ze smlouvy pro účely vedené uživatelského rozhraní z nějž má zákazník přístup do sekce. Databáze, která uchovává všechny osobní údaje, se nachází na serveru provozovatele v České republice.

Provozovatel bude osobní údaje uchovávat do doby ukončení smluvního vztahu a vyrovnání všech práv a povinností smluvních stran, nejdéle však po dobu 10 let.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích prostřednictvím změny nastavení svého uživatelského rozhraní.

Osobní údaje budou zpracovány primárně pověřenými zaměstnanci provozovatele. Vzhledem k tomu, že sekce je zpřístupňována v on-line prostředí, mohou být údaje zpřístupněny rovněž externím dodavatelům služeb, zejména dodavatelům počítačových systémů nebo serverových služeb. Někteří dodavatelé mohou mít sídlo v USA, v takovém případě dochází k předávání údajů pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro takový přenos dat schválené Evropskou komisí.

Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, či omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Tím však není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování pravidel zpracování osobních údajů se může Účastník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Účastník může provozovatele na kontaktních údajích shora uvedených nebo se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese info@cc.cz.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu těchto podmínek. Aktualizované znění podmínek bude vždy zveřejněno na internetových stránkách provozovatele nebo na jiné adrese určené provozovatelem. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne, kdy byla zákazníkovi změna podmínek oznámena zveřejněním na uvedené adrese. Informace o změně podmínek bude podle volby provozovatele učiněna zpravidla také odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním podmínek ve vhodném formátu na zákazníkem sdělenou e-mailovou adresu. Zákazník bere na vědomí, že předmětem změny podmínek může být, kromě změny jiných jejich ustanovení, i úprava ceny a možnosti ukončení smlouvy.

V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny podmínek. Pokud zákazník smlouvu nevypoví, na smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem se od účinnosti změny aplikuje nové znění podmínek.
Zvláštní ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem odchylující se od těchto podmínek mají přednost.
Zákazník i provozovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: společnost CzechCrunch s.r.o., se sídlem Thámova 289/13, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 014 65 562

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o zpřístupnění exkluzivní sekce CC+, jež byla uzavřena na základě mé objednávky dne _____________.

Jméno a příjmení spotřebitele:
__________________________________________________________________________

Adresa spotřebitele
__________________________________________________________________________

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

___________________________

 

Datum: ____________________