Obchodní podmínky – Startup Awards

Pravidla soutěže Startup Awards

Níže se, prosím, seznamte s pravidly soutěže Startup Awards 2021, v rámci které hledáme nejkreativnější osobnosti a nejinovativnější startupy českého byznysu, které budeme vyhlašovat hned v pěti kategoriích.

Pravidla soutěže
Tato pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“) se vztahují na soutěž Startup Awards 2021 pořádanou společností CzechCrunch s.r.o. (dále jen „Soutěž“).

Pořadatel Soutěže
Pořadatelem Soutěže je společnost CzechCrunch s.r.o., se sídlem Thámova 289/13, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 014 65 562 (dále jen „Pořadatel“).

Místo konání Soutěže a harmonogram Soutěže, Kategorie Soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky. Pro každou kategorii je vymezen dílčí harmonogram, který se týká nominací účastníků a vybírání vítězů, jakož i kritéria a hodnotitelé, kteří bude v jednotlivých kategoriích vybírat vítěze. Pro každou kategorii bude dle níže uvedených kritérií vybrán jeden vítěz, jenž bude vyhlášen na slavnostním vyhlášení Soutěže, které proběhne 13. září v Praze.

Účast v soutěži je bezplatná.

Cena popularity
Hodnotitel: široká veřejnost
Účastníci: startupy se sídlem v ČR (obchodní společnosti, datum jejich vzniku ani velikost či obrat není omezen)

Průběh:

1) nominace účastníků od 7. června 2022 do 17. července 2022;
2) hlasování v rámci 2. kola na webových stránkách Pořadatele od 1. srpna 2022 do 31. srpna 2022

Kritéria: vlastní preference veřejnosti

V kategorii startupová cena popularity vybírá vítězný startup široká veřejnost na základě vlastních preferencí. V nominační fázi lidé nominují svůj nejoblíbenější startup. Učinit nominaci přitom může každý, včetně zakladatelů, společníků či zaměstnanců startupů (dále jen „Zástupci veřejnosti“). Nominace se provádějí přes nominační formulář na webových stránkách https://startupawards.cz/. Každý přitom může nominovat pouze jeden startup, pokud bude odeslán nominační formulář vícekrát s totožnou e-mailovou adresou, bude započítáváno vždy jen první vyplnění formuláře.

Celkem 30 startupů s největším počtem nominací postoupí do 2. kola, ve kterém budou moci hlasovat Zástupci veřejnosti prostřednictvím formuláře na webových stránkách https://startupawards.cz/. I zde může každý hlasovat pouze pro jeden startup, pokud bude odeslán formulář vícekrát z totožné e-mailové adresy, bude započítán pouze první hlas. Startup s největším počtem hlasů se stává absolutním vítězem kategorie Cena popularity.

Investiční trefa roku
Hodnotitel: redakce Pořadatele
Účastníci: fyzické osoby -investoři, ale i soukromé právnické osoby, jako investiční fondy, či jiné právní subjekty, které učinily investici v období září 2021 až srpen 2022

Průběh:

1) získávání podkladů pro rozhodování poroty od 15. června 2022 do 31. července 2022
2) výběr vítěze proběhne v průběhu srpna 2022

Kritéria: posuzuje se velikost investice, ale také její možné zhodnocení, globální rozměr, či dopad na český startupový ekosystém, hodnotitel má však v rámci svého rozhodování diskreční pravomoc rozhodovat na základě dalších vhodných kritérií

V kategorii Investiční trefa roku nedochází k nominaci, s ohledem na to, že sama redakce Pořadatele vybírá investora/investorku či společnost/ investiční fond/uskupení, kteří se v předchozích dvanácti měsících postarali o nejzajímavější investiční počin ve světě startupů.

Mladý startup roku
Hodnotitel: odborná porota
Účastníci: mladé startupy, tedy obchodní korporace s datem vzniku (zápisu do obchodního rejstříku) k 1.1.2021 či pozdějším, jejichž zakladatel je/byl občan ČR (bez ohledu na sídlo společnosti)

Průběh:

1) získávání podkladů pro rozhodování poroty od 15. června 2022 do 31. července 2022
2) výběr vítěze proběhne v průběhu srpna 2022

Kritéria: hodnotí se inovativnost, potenciál, velikost cílového trhu, dopad i stávající rychlost růstu, hodnotitel má však v rámci svého rozhodování diskreční pravomoc rozhodovat na základě dalších vhodných kritérií

V kategorii Mladý startup roku nedochází k nominaci, s ohledem na to, že v této kategorii vybírá odborná porota startup, který má největší potenciál stát se dalším jednorožcem, tedy firmou s hodnotou překračující miliardu dolarů. Odborná porota bude složena z předních osobností českého podnikatelského i uměleckého prostředí a její složení bude zveřejněno na webových stránkách Soutěže.

Startupová osobnost roku
Hodnotitel: odborná porota
Účastníci: každá žijící FO
Průběh:

1) získávání podkladů pro rozhodování poroty od 15. června 2022 do 31. července 2022
2) výběr vítěze proběhne v průběhu srpna 2022

Kritéria: osobnost, která zanechala v posledních dvanácti měsících významnou stopu v tuzemském startupovém prostředí, hodnotitel má však v rámci svého rozhodování diskreční pravomoc rozhodovat na základě dalších vhodných kritérií

V kategorii Startupová osobnost roku vybírá odborná porota osobnost, která v posledních dvanácti měsících (září 2021 – srpen 2022) zanechala významnou stopu v tuzemském startupovém prostředí. Odborná porota bude složena z předních osobností českého podnikatelského i uměleckého prostředí a její složení bude zveřejněno na webových stránkách Soutěže.

Cena generálního partnera
Hodnotitel: generální partner Soutěže
Účastníci: startupy se sídlem v ČR (obchodní korporace, datum jejich vzniku ani velikost či obrat není omezeno)

Průběh:

1) získávání podkladů pro rozhodování poroty od 15. června 2022 do 31. července 2022
2) výběr vítěze proběhne v průběhu srpna 2022

Kritéria: budou stanovena generálním partnerem

Generální partner události Startup Awards 2021 vybírá vítězný startup dle vlastního výběru a zaměření. Výběr vítěze probíhá do 31.7.2022, kdy partner svůj výsledek sdělí týmu Pořadatele. Jméno generálního partnera, jakož i kritéria udělení ceny budou odtajněna až v průběhu Soutěže.

Účastníci Soutěže
Výběr účastníků Soutěže není omezen dalšími podmínkami než uvedenými v předchozím vymezení kategorií Soutěže či v tomto odstavci. Účastníky soutěže mohou být v závislosti na dílčích podmínkách jednotlivých kategorií jak fyzické osoby (dále jen „Fyzické osoby“), tak i obchodní korporace (dále jen „Společnosti“) (Fyzické osoby i Společnosti dále společně jen „Účastníci“). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže Účastníka, který jednal ve vztahu k Soutěži v rozporu s Pravidly Soutěže nebo Účastníka, u nějž existuje na straně Pořadatele důvodné podezření, že k takovému jednání došlo.

Princip a podmínky Soutěže v Kategorii 1
Jednotliví Účastníci se mohou zapojit do Soutěže následujícím způsobem:
1) vyplněním Přihlašovacího formuláře nebo
2) nominací na základě Přihlašovacího formuláře vyplněného třetí osobou.

V případě, že Účastníka do Soutěže nominuje osoba, která je odlišná od osoby, kterou do Soutěže přihlašuje (dále jen „Třetí osoba“), Třetí osoba výslovně prohlašuje, že je oprávněna Účastníka do Soutěže přihlásit a získala od Účastníka k takovému jednání souhlas a seznámila jej s Pravidly Soutěže včetně informací o zpracování osobních údajů a pravidel využití podkladů, na která se vztahují práva duševního vlastnictví, v případě, že do soutěže přihlašuje Společnost Třetí osoby výslovně prohlašuje, že získala souhlas od výkonného orgánu Společnosti, který je k takovému souhlasu oprávněn. Do Soutěže nelze zařadit Účastníky, kteří nevyplnili řádně a úplně přihlašovací formulář, nebo kteří přihlašovací formulář vyplnili nesrozumitelně, stejně jako Účastníky, u nichž Účastníka nominovala Třetí osoba prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který nebyl vyplněn řádně a úplně.

Princip a podmínky Soutěže v Kategoriích 2 – 5

V průběhu srpna kontaktuje Pořadatel možné účastníky soutěže za účelem vyplnění detailního dotazníků, který bude sloužit jako podklad pro rozhodování hodnotitelů v jednotlivých kategoriích. Vyplněním dotazníku se osoby přihlašují do soutěže a stávají se Účastníky soutěže dle těchto podmínek. Následně proběhne vyhodnocení ze strany hodnotitelů, kterými budou odborná porota, redakce Pořadatele a generální partner (dále jen „Hodnotitelé“), kteří podle výše popsaných kritérií vyberou vítěze v jednotlivých kategoriích.

V souvislosti se Soutěží Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že (i) Hodnotitelé mají v rámci svého rozhodování diskreční pravomoc a přes důraz na výše uvedená kritéria, mohou rozhodovat na základě jakýchkoliv kritérií, která uznají za vhodné, (ii) rozhodnutí Hodnotitelů bude konečné, a (iii) ze Soutěže může být Účastník kdykoliv vyřazen i bez uvedení důvodu.

Další podmínky Soutěže v rámci všech Kategorií

Účastník bere na vědomí a respektuje, že udělení jakéhokoli ocenění v rámci Soutěže podléhá možnému zrušení a ukončení, jestliže by vyšla najevo jakákoli činnost týkající se Účastníka, která by měla negativní dopad na dobré jméno či průběh Soutěže či Pořadatele a byla v rozporu s její povahou, hodnotícími kritérii, či s etickými principy Soutěže či Pořadatele nebo zákonem.

V souvislosti s účastí v Soutěži Účastník jménem svým a jménem svých dědiců (příp. vykonavatelů závěti a/nebo správců pozůstalosti) či právních nástupců tímto zprošťuje Pořadatele a Hodnotitele odpovědnosti za veškeré závazky, nároky, žaloby, odškodnění, náklady nebo výdaje jakékoli povahy vyplývající z jeho účasti v Soutěži nebo spojené s jeho účastí v této Soutěži.

Kontaktování Účastníků Soutěže a/nebo Třetí osoby
Pořadatel si vyhrazuje právo kontaktovat Účastníky Soutěže, případně Třetí osoby, v záležitostech týkajících se Soutěže. Pořadatel je zejména oprávněn informovat Účastníka Soutěže a/nebo Třetí osobu o jejím průběhu a výsledcích, případně je oprávněn ověřit identifikační údaje Účastníka a/nebo Třetí osoby nebo souhlas Účastníka se zapojením Soutěže.

Zpracování osobních údajů
Účastník Soutěže a/nebo Třetí osoba a/nebo Zástupce veřejnosti a /nebo člen Hodnotitele berou na vědomí, že v rámci Soutěže bude docházet ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Pokud však Účastník Soutěže a/nebo Třetí osoba a/nebo Zástupce veřejnosti a /nebo člen Hodnotitele odmítne své osobní údaje poskytnout nebo nebude souhlasit s následným zpracováním těchto osobních údajů, následkem bude odmítnutí přihlášky Účastníka či nominace/hlasu v Ceně popularity ze strany Pořadatele v případě Účastníka Soutěže nebo Třetí osoby nebo Zástupce veřejnosti, resp. nemožnost stát se členem Hodnotitele v případě členů Hodnotitele.

Správu a údržbu webových stránek https://startupawards.cz/ vykonává/ zprostředkovává Pořadatel. Databáze, která uchovává všechny informace potřebné pro účast v Soutěži, se nachází na serveru Pořadatele v České republice.

Správcem osobních údajů pro účely Soutěže je:
společnost CzechCrunch s.r.o., se sídlem Thámova 289/13, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 014 65 562.

Osobní údaje zpracovávané v rámci Soutěže se týkají nominujících Třetích osob, Zástupců veřejnosti, přihlášených Účastníků a členů Hodnotitele. V případě nominujících Třetích osob a Zástupců veřejnosti dochází ke zpracování následujících osobních údajů: jméno a příjmení, emailová adresa. V případě Účastníků Soutěže dochází ke zpracování následujících osobních údajů: jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mail), rok a měsíc narození, město, ze kterého Účastník pochází, fotografie, pracovní pozice a příp. i shrnutí obsahu detailního dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro rozhodování poroty, v případě, že je Účastníkem Společnost dochází ke zpracování následujících údajů a osobních údajů: název Společnosti, identifikační číslo a sídlo společnosti, jméno a příjmení zástupce Společnosti, kontaktní údaje (e-mail), fotografie, pracovní pozice zástupce Společnosti. V případě členů Hodnotitelů dochází ke zpracovávání následujících osobních údajů: jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), pracovní pozice, fotografie. Pořadatel si může vyžádat další informace o přihlášeném Účastníkovi za účelem potvrzení nebo doplnění informací uvedených v jeho přihlášce do Soutěže. Pod ověření osobních údajů spadají v rozsahu povoleném platnými právními předpisy údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou sociální sítě a média.

Osobní údaje Účastníka a/nebo Třetí osoby a/nebo Zástupce veřejnosti budou zpracovány zejména za účelem řádného uskutečnění Soutěže, jejího vyhodnocení a vyhlášení, a to na základě plnění smluvního vztahu, který vzniká mezi Pořadatelem a Účastníkem a/nebo Pořadatelem a Třetí osobou či Zástupcem veřejnosti přihlášením Účastníka do Soutěže. Dále jsou údaje Účastníka a/nebo Třetí osoby zpracovány z titulu oprávněného zájmu na vedení související evidence a ochraně proti protiprávnímu jednání. Pořadatel může navíc příležitostně použít osobní údaje také pro následující účely: 1) za účelem pozvání některých Účastníků na vybrané akce pořádané Pořadatelem, které Pořadatel považuje za přínosné pro Účastníky; 2) za účelem identifikace Účastníků, kterým by mohla přinést výhody buď nabídka relevantních služeb Pořadatele nebo seznámení se s jinými osobnostmi v relevantním oboru, 3) za účelem vývoje a publikace marketingových materiálů vztahujících se k Soutěži a obdobným akcím pořádanými Pořadatelem.

V přihlášce/nominaci do Soutěže (resp. v detailním dotazníků pro členy Hodnotitele) Účastník (resp. Třetí osoba či Zástupce veřejnosti) uděluje souhlas i se zasíláním newsletterů. Bude-li si Účastník/Třetí osoba či Zástupce veřejnosti přát zrušit odebírání marketingových materiálů Pořadatele, které se netýkají Soutěže, může souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím příslušného odkazu v obdrženém newsletteru.

Pořadatel bude údaje získané v rámci Soutěže uchovávat do doby řádného ukončení a vyhodnocení Soutěže a následně po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv a oprávněných zájmů Pořadatele (zejm. proto, aby měl Pořadatel k dispozici kompletní seznam o Účastnících Soutěže a tím i přehled o historii Soutěže), nejdéle však po dobu 10 let.

Údaje Účastníků a/nebo Třetích osob a/nebo Zástupců veřejnosti budou zpracovány primárně pověřenými zaměstnanci Pořadatele. Vzhledem k tomu, že Soutěž probíhá zejména v on-line prostředí, mohou být údaje zpřístupněny rovněž externím dodavatelům služeb, zejména dodavatelům počítačových systémů nebo serverových služeb. Někteří dodavatelé mohou mít sídlo v USA, v takovém případě dochází k předávání údajů pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro takový přenos dat schválené Evropskou komisí.

Členové Hodnotitelů mají v rámci Soutěže přístup k osobním údajům Účastníků, které budou hodnotit. Členové Hodnotitelů mají k údajům přístup, aby si mohli přihlášky zobrazit a hodnotit je. Hodnotitelé mají přístup k údajům o Účastnících, který je opravňuje pouze ke čtení těchto údajů v období hodnocení. Jakmile toto období skončí, porotce nebudou mít dále přístup k údajům týkajícím se Účastníků. Budou-li údaje poskytnuty písemně formou shrnutí v PDF, dokumentu Microsoft Word, či prostřednictvím cloudového úložiště, bude takový soubor členům poroty zaslán zabezpečeným způsobem.

Účastník a/nebo Třetí osoba a/nebo Zástupce veřejnosti má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, či omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Účastník má rovněž právo odvolat souhlas se zapojením se do Soutěže. Tím však není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování pravidel zpracování osobních údajů se může Účastník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Účastník může kontaktovat pořadatele CzechCrunch s.r.o., na adrese Thámova 289/13, Karlín, 186 00 Praha 8 nebo se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese info@czechcrunch.cz

Cookies
Na webových stránkách Soutěže se používají cookies, které přispívají k efektivnějšímu fungování stránek a zkvalitňují prohlížecí funkce. V některých případech cookies Pořadateli pomáhají lépe poznat uživatele webových stránek tak, aby jim mohly být nabídnuty individualizované prohlížecí funkce.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webovým stránkám zaznamenat informace o návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Cookies neslouží k zjišťování identity návštěvníků webových stránek, ale pomáhají Pořadateli sledovat návštěvnost a zjistit preference návštěvníků.

V rámci webových stránek Soutěže jsou využívány tyto typy cookies:

A. Primární/nezbytně nutné cookies
Tyto cookies jsou nepostradatelné pro funkčnost webových stránek Soutěže.

B. Targetingové a trackingové cookies
V některých sekcích webových stránek jsou užívány cookies, které usnadňují Pořadateli zmapovat zájmy uživatelů za účelem personalizace preferencí souvisejících se Soutěží.
Prostřednictvím těchto cookies dochází ke sběru informace o počátku návštěvy webových stránek, odkud se uživatel webových stránek o Soutěži dozvěděl, zda následně na webové stránky přešel přímou, či nepřímou cestou, jaké koncové zařízení bylo pro návštěvu webových stránek použito a co případně stáhnul. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně prostřednictvím externích dodavatelů.

Tyto cookies slouží rovněž ke komunikaci s externími dodavateli, kteří data z webových stránek Soutěže zpracovávají a přibližují, za účelem analýzy uživatelů stránek. Veškeré informace jsou anonymní a Pořadatel je obdrží v agregované formě. Zahrnují statistickou analýzu, např. demografických faktorů, analýzu online chování uživatelů, a toho, co je na webových stránkách opravdu zajímá. Externími dodavateli targetingových a trackingových cookies jsou výhradně důvěryhodné třetí strany. V případě dalších dotazů spojených s tímto typem cookies, prosím, kontaktujte Pořadatele.

Pokud uživatelé webových stránek nechtějí, aby se jim do jejich počítače ukládaly cookies, se v každém jednotlivém případě rozhodnout, zda cookie přijmou, či nikoli. Pokud však cookies ve svém prohlížeči zablokují, nebude možné nadále plně využívat všechny funkce webových stránek Soutěže.

Duševní vlastnictví
V případě, že Účastník poskytne v rámci Soutěže Pořadateli podklady, na které se vztahují práva duševního vlastnictví (zejména práva autorská), Účastník prohlašuje, že k zaslaným podkladům vykonává veškerá práva vyplývající z duševního vlastnictví, a že jejich zveřejněním na serverech Pořadatele a jeho sociálních sítích v souvislosti se Soutěží nedojde k zásahu do práv třetích osob. Účastník zároveň tímto vyslovuje souhlas s případným zveřejněním jím poskytnutých podkladů na serverech Pořadatele a jeho sociálních sítích v rámci Soutěže.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že je Pořadatel Soutěže oprávněn užít v souladu s §77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění i chráněné prvky jeho osobnosti. V této souvislosti je tak Pořadatel oprávněn přiměřeně užít i jméno, příjmení, podobu a projevy osobní povahy Účastníka Soutěže či zástupce Společnosti, v médiích (včetně sítě Internet), v propagačních a reklamních materiálech Pořadatele souvisejících s touto Soutěží či Pořadatelem poskytovanými službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Účastníků Soutěže. Účastníci souhlasí s tím, že za toto použití jim nebude náležet žádná náhrada.

Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž přerušit, zrušit či změnit její Pravidla. Případná změna Pravidel bude zveřejněna na internetových stránkách Pořadatele. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům Soutěže či Třetím osobám žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník a/nebo Třetí osoba se zavazuje uvádět v nominačním formuláři pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, na které budou informace o Soutěži zveřejněny.

V Praze dne 7. 6. 2022