Obchodujete s bitcoinem a dalšími kryptoměnami? Odpovídáme na nejčastější otázky, jak danit krypto

0Zobrazit komentáře

Nejpopulárnější kryptoměna bitcoin v roce 2021 začínala cenou pod hranicí 29 tisíc dolarů, aby se v listopadu přehoupla přes 68 tisíc dolarů. Pokud jste tohoto více než 140% zhodnocení v minulém roce využili, dost možná jste na cenových pohybech vydělali dost, abyste museli příjem z prodeje kryptoměn zdanit. Jak správně jako investor podat daňové přiznání příjmu z kryptoměn a na co si dát pozor?

Protože může být daňová problematika nepřehledná a složitá, přinášíme v prvním dílu našeho miniseriálu Jak na daně odpovědi na nejčastější otázky, které se daňového přiznání týkají, ať už jde o akcie, nemovitosti nebo kryptoměny. Dnes se podíváme právě na to, co dělat, když jste loni investovali do kryptoměny v čele s bitcoinem, vydělali určitý obnos peněz a musíte je nyní zdanit.

Stále dostupnější způsoby pořízení kryptoměn i vidina bleskového zbohatnutí. Podle posledního výzkumu agentury STEM/MARK investovalo nebo investici do kryptoměn zvažovala už čtvrtina Čechů. Kdo v minulém roce nějaký ten bitcoin, ethereum nebo jinou kryptoměnu prodával, dost možná na prodeji slušně vydělal. Do 31. března tyto příjmy musí každá fyzická osoba uvést v daňovém přiznání, jinak se vystavuje riziku doměření daně včetně penále a úroku z prodlení.

V praxi se investoři do kryptoměn dají zařadit do jedné ze tří skupin. Jedni měnu jen drží jako dlouhodobou investici, druzí s ní aktivně obchodují a třetí skupina kryptoměny těží. „Tomu je též třeba přizpůsobit evidenci. Při dlouhodobém držení si vystačím s jednoduchou tabulkou, ale při aktivním obchodování se neobejdu bez sofistikovanějších nástrojů,“ vysvětluje Jana Jáčová, zakladatelka účetní firmy ÚOL.

„Na internetu jsou dnes dostupné aplikace schopné načíst údaje o obchodech s kryptoměnami například přímo z peněženek a připravit z nich podklady pro daňové přiznání,“ doplňuje Jana Jáčová, která odpovídá na nejčastější otázky ohledně zdanění kryptoměn.

Kdy je potřeba příjem z kryptoměn danit?
České ministerstvo financí považuje kryptoměny z pohledu účetnictví a daně z příjmů za nehmotnou movitou věc, daní se tedy podle § 10 zákona o dani z příjmu (ZDP). Staví se k nim jako k zásobám, tedy jako k odlišné kategorii, než je finanční majetek, kam spadají akcie a další cenné papíry. Při samotném držení povinnost odvádět daň v Česku nevzniká, i když dochází ke zhodnocování kryptoměn. Jakmile ovšem kryptoměnu směníte za jinou nebo ji převedete na „klasickou“ měnu, případně ji směníte za zboží či službu, vzniká vám zdanitelný příjem a daň z příjmů řešit musíte.

  1. S kryptoměnami obchodujete jako fyzická osoba na burze nebo přes peněženku. V takovém případě zisk, tedy rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou, na konci roku přiznáte a zdaníte. Pokud váš příjem z kryptoměn za rok přesáhne 15 tisíc korun (případně šest tisíc, pokud vedle něj máte příjmy ze zaměstnání), je třeba ho uvést v daňovém přiznání, i když vaše obchodování s kryptoměnami skončilo ztrátou. Ztrátu nemůžete uplatnit a základ daně je na konci roku nula. Při takovém obchodování nepotřebujete živnostenský list.
  2. Soustavně kryptoměny těžíte. V takovém případě už živnostenské oprávnění potřebujete a přiznáváte rozdíl mezi příjmem z tokenů, které jste v daném roce prodali, a náklady na jejich těžbu. Pokud obrat za 12 měsíců přesáhne jeden milion korun, vztáhne se na kryptoměny daň z přidané hodnoty.
  3. Obchodujete kryptoměny jako právnická osoba. Potom vzniklé příjmy zaúčtujete do výsledovky. Případnou ztrátu můžete uplatnit pouze v jednom roce bez rozložení na více období.
  4. Obchodujete takzvané CFD (contract for difference) na kryptoměny, tedy derivátové produkty, které taktéž nejsou považovány za cenné papíry. Deriváty se u fyzických osob, které je nezahrnuly do obchodního majetku, zdaňují také jako ostatní příjmy v § 10 ZDP.

Jaké jsou daňové sazby pro zisky z kryptoměn?
Uplatňuje se klasická daňová sazba ve výši 15 %. Pokud ovšem jako fyzická osoba v daňovém přiznání vykážete rozdíl mezi příjmy a výdaji přesahující 48násobek průměrné mzdy (což pro rok 2021 představuje 1 701 168 korun, pro 2022 už 1 867 728 korun), uplatní se na částku přes tento limit sazba 23 %. Právnické osoby daní hospodářský výsledek z obchodování s kryptoměnami sazbou 19 %. Do výsledku hospodaření stejně tak přechází i ztráta vzniklá obchodováním s kryptoměnami.

Platí pro kryptoměny časový test?
Bohužel, jelikož česká legislativa nepovažuje kryptoměny za cenné papíry ani hmotné movité věci, nelze jejich prodej od daně z příjmu osvobodit ani při tříletém držení, jako je tomu u akcií.

jana-jacova

Foto: UOL

Zakladatelka a šéfka UOL Jana Jáčová

Jak se daň vypočítává?
Výpočtem mezi prodejní a pořizovací cenou se určí základ daně. Určení pořizovací ceny může být komplikovanější v případě vícečetných nákupů za různé tržní ceny. V takovém případě se tato zásoba ocení známými účetními metodami. Vybrat si můžete z ocenění váženým aritmetickým průměrem či metodou FIFO (first in, first out – první dovnitř, první ven), při níž se nejdříve nakoupené cenné papíry vyskladňují jako první a přiřazuje se k nim také nejstarší pořizovací cena. Správné zaúčtování obchodů, které mohou probíhat klidně každou minutou, tak může být celkem náročné.

Do jaké kolonky přiznání k dani z příjmu fyzické osoby příjmy z kryptoměn spadají?
Obchodování se obvykle zahrnuje do ostatních příjmů dle § 10 ZDP, těžba pak podle § 7 jako příjem ze samostatné činnosti.

Vztahuje se daňová povinnost i na případy, kdy si za kryptoměnu koupím jiné zboží, třeba elektroniku?
Ano, účetním pohledem jde ale o směnu. Příjmem z takto směněné kryptoměny je hodnota „nakoupeného“ zboží, nákupní cenou kryptoměn potom částka, jakou mě pořízení kryptoměny stálo. Rozdíl mezi těmito hodnotami musím jako fyzická osoba přiznat a zdanit sazbou daně z příjmu 15 %, případně 23 %.

Daň z příjmu je vaší starostí, žádná investiční platforma ji za vás neodvede.

Co když jsem si kryptoměny sám vytěžil?
Při jejich vytěžení nemusíte platit žádnou daň, spadají do kategorie majetku vytvořeného vlastní činností. Tato povinnost vzniká až při jejich prodeji. Vytěžené kryptoměny se oceňují vlastními náklady na základě kalkulace. Do ní se zahrnou odpisy hardwaru, elektrický proud, mzdové náklady a tak podobně. Případně lze na takto dosažené příjmy uplatnit 60% paušál. U soustavné těžby za účelem dosahování zisku se navíc neobejdete bez živnostenského oprávnění.

Jaké jsou výjimky z daňové povinnosti?
V případě, že příjem z kryptoměn nepřevýší 30 tisíc korun za zdaňovací období, nemají fyzické osoby povinnost podávat daňové přiznání vůbec. Celkový daňový základ je dále možné snížit o odečitatelné položky. Například o životní pojištění nebo úroky z hypotéky. Samotnou daň pak o slevy, jako je sleva na poplatníka a další.

Hrozí mi při nezaplacení daně nějaké sankce?
V případě nezdanění zisku z prodeje kryptoměn hrozí stejný postih jako v jiných případech. Správce daně doměří daň z nepřiznaného příjmu a navýší ji o penále ve výši 20 % z neuhrazené daně a úrok z prodlení ve výši 8 % plus repo sazba. Finanční úřady tyto kontroly provádí nejčastěji na základě anonymních udání. Burzy a směnárny obchodující kryptoměny navíc musely na konci roku 2020 přistoupit k pečlivé identifikaci svých klientů, správce daně si tedy může vyžádat výpisy i napřímo. Stejně tak má právo podívat se na váš bankovní účet i bez předchozího svolení. Nepropadejte zdání, že všechny kryptoměny jsou anonymní, jak se mezi lidmi často říká. Každý pohyb bitcoinu lze dohledat ve výpisu transakcí, a to neomezeně dlouhou dobu zpětně. Většina kryptoměn je tak pouze pseudoanonymních a nevyplatí se spoléhat, že se na vaše obchody nepřijde.

Pokud investuji skrze prostředníka typu Coinbase, Revolut nebo Fumbi a tokeny sám nedržím, nemusím danit nic?
Musíte. Daň z příjmu je vaší starostí, žádná platforma ani prostředník ji za vás neodvede. Většina těchto subjektů ovšem poskytuje podklady s vyúčtováním, na základě kterých si každý zvládne svůj příjem zdanit sám.

Jak na daně