Podmínky soutěže s Čedokem

I. Úvodní ustanovení
1.1
Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webových serverech Pořadatele.
1.2
Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

II. Definice použitých pojmů
2.1
Pořadatelem je společnost CzechCrunch s.r.o. se sídlem Thámova 289/13, Praha 8 – Karlín, 186 00. IČ 01465562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207074.
2.2
Pořadatel provozuje webový server cc.cz (dále jen “Server”).
2.3
Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.
2.4
Výhercem Soutěže je Uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázky v Soutěži a splnil podmínky dané soutěže. Výherce bude určen vylosováním z došlých správných odpovědí. Specifikace výherního pořadí je vždy uvedena v zadaní příslušné soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.
2.5
Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na Serveru, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.
2.6
Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.
2.7
Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

III. Obecná pravidla
3.1
Soutěží se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami a Zásadami ochrany soukromí, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
3.2
Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.
3.3
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
3.4
Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serveru Pořadatele.
3.5
Soutěžící se do Soutěže zapojí svým hlasováním, nebo zodpovězením soutěžní otázky, případně jinou formou specifikovanou v rámci vyhlášení Soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím.
3.6
Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo emailem, který uvede výherce při účasti v Soutěži. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.
3.7
Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.
3.8
Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Práva a povinnosti Soutěžícího
4.1
Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
4.2
Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.
4.3
Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 10 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
4.4
Komunikace ze strany Pořadatele proběhne prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.
4.5
V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 10 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Stejně tak, pokud nedodá do stanovené lhůty potřebné údaje k realizaci výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.
4.6
Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Pořadatele
5.1
Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při Soutěži Uživatele na Serveru Pořadatele.
5.2
Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně, nebo odesláním na emailovou adresu uvedenou Výhercem.
5.3
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
5.4
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. Stejně tak si Pořadatel vyhrazuje právo změnit destinaci zájezdu. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
5.5
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. Osobní údaje
6.1
Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
6.2
Soutěžící svou účastí v soutěži dává souhlas s tím, že správce poskytne údaje v rozsahu e-mailové adresy k možnému zákonnému zpracování partnerovi soutěže, společnosti Čedok a.s., se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263, IČO 60192755
6.3
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících budou sdíleny pouze se společností Čedok a.s., se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 601 92 755, která je partnerem soutěže. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele.
6.4
Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamních sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele nebo partnera soutěže společnosti Čedok a.s., se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 601 92 755 .

VII. Závěrečná ustanovení
7.1
Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
7.2
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém Serveru.
7.3
Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.8.2023.