Pravidla soutěže Money Maker 2023

Pravidla soutěže
MONEY MAKER 2023

(dále jako „Pravidla“)

A ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Pořadatelem soutěže je CzechCrunch s.r.o. se sídlem Thámova 289/13, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 014 65 562, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 207074 (dále jako „Pořadatel“).

2. Kontaktní údaje Pořadatele ve věci soutěže: vaclav@cc.cz, +420776330344.

3. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže Money Maker Soutěž o 100 tisíc, kterou organizuje pořadatel (dále jako „Soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany Pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

4. Ceny do Soutěže zajišťuje Pořadatel.

B PODMÍNKY ÚČASTI
1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
a. soutěžící musí mít platnou vstupenku na konferenci Pořadatele MONEY MAKER 2023 (dále jen „Konference“);
b. věk soutěžícího v den přihlášení do Soutěže musí být alespoň 18 let.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti Pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​
a. Soutěžící zadá na webové stránce kahoot.it či mobilní aplikaci Mentimetr herní pin (6místný kód, který bude soutěžícímu sdělen na Konferenci) a vyplní znalostní kvíz (dále jen „Hra“);
b. Soutěžící zároveň vyplní v rozhraní Hry pravdivě veškeré požadované identifikační údaje;
c. Každý soutěžící může Hru vyplnit pouze jednou.

2. Vstupem do Hry soutěžící potvrzuje, že jsou mu tato Pravidla známá a že s těmito Pravidly souhlasí.

3. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění herního pinu na Konferenci do vyhlášení vítězů soutěže 13:20, 21. listopadu 2023.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže soutěžící:
a. o kterých Pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují Pravidla, nebo
b. nesplňují podmínky pro účast v Soutěži.

5. Soutěž má 3 výherce, první výherce v soutěži získá 50 000 Kč, druhý výherce 30 000 Kč a třetí v pořadí získá 20 000 Kč. Během konference bude výhercům předán poukaz na výhru, peníze budou poté zaslány výhercům bankovním převodem na číslo účtu, které písemně sdělí Pořadateli. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen Pořadatel sám zcela ovlivnit.

6. Výherce soutěže budou vybráni Pořadatelem podle toho, že dosáhli nejvyššího skóre ve Hře (resp. druhého a třetího nejvyššího skóre ve Hře v případě 2. a 3. výherce). Pokud více soutěžících dosáhne stejného nejvyššího skóre (resp. druhé a třetího nejvyššího skóre ve Hře v případě 2. a 3. výherce), výběr jednoho výherce z těchto soutěžících je na uvážení Pořadatele.

7. Výherce Pořadatel vyhlásí během Konference v místě konání Konference (dále jen „Vyhlášení“). Pořadatel výherce při Konferenci veřejně označí prostřednictvím identifikačních údajů, které soutěžící zadal v rozhraní Hry.

8. Pokud se výherci při Vyhlášení po vyvolání jeho jména osobně nepřihlásí o cenu či cenu odmítne či Pořadatel zjistí, že výherce(či výherci) porušili Pravidla, Pořadatel je oprávněn vyřadit tohoto výherce ze Soutěže a vybrat nového výherce podle kritérií uvedených v bodě 6. tohoto článku či si výhru ponechat.

9. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry nepeněžité či jakékoliv jiné plnění́.

10. Výherce je povinen ověřit, zda cena podléhá zdanění a případně odvést příslušnou daň z příjmu.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel Pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D OSOBNÍ ÚDAJE
1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká Pořadateli a partnerem soutěže společnosti XTB S.A., organizační složka, IČO: 278 67 102, se sídlem Boudníkova 2506/3, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu pod sp. zn. A 56720 (dále jen “Partner”) právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby Soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

2. Osobní údaje soutěžících Pořadatel a Partner zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
a. Pořadatel a Partner jsou oprávněni zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, e-mailovou adresu;
b. Pořadatel a Partner zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení Soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry, právním základem ke zpracování údaje je tedy uzavřená smlouva;
c. Pořadatel a Partner je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení Soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
d. soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

3. Kontaktní údaje osoby, která je u Pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů: Václav Bedřich, e-mail: vaclav@cc.cz.

4. Soutěžící dále souhlasí, že jejich osobní údaje budou zpracovávány i třetí osobou, provozovatelem webové stránky a aplikace Kahoot! v souladu s zásadami ochrany osobních údajů tohoto provozovatele.

5. V případě, že bude chtít Pořadatel či Partner využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 11.11.2023